Statistiques

Navigateurs

Navigateurs
Navigateurs Couleurs Pourcentage
Chrome
Chrome (34.9%)
Firefox
Firefox (22.0%)
Safari
Safari (19.3%)
Internet Explorer
Internet Explorer (10.7%)
-
Mozilla (9.0%)
Autre
Autre (1.8%)
Edge
Edge (1.6%)
Opera
Opera (0.7%)
Mobile
Mobile (0.0%)
-
Konqueror (0.0%)
SeaMonkey
SeaMonkey (0.0%)
-
Links (0.0%)
-
Ibrowse (0.0%)
-
Hotjava (0.0%)
-
Netscape (0.0%)
-
Amiga-aweb (0.0%)
Actualités nautisme