Statistiques

Navigateurs

Navigateurs
Navigateurs Couleurs Pourcentage
Chrome
Chrome (33.5%)
Firefox
Firefox (22.3%)
Safari
Safari (20.5%)
Internet Explorer
Internet Explorer (10.0%)
-
Mozilla (9.5%)
Autre
Autre (2.0%)
Edge
Edge (1.4%)
Opera
Opera (0.8%)
Mobile
Mobile (0.0%)
SeaMonkey
SeaMonkey (0.0%)
-
Konqueror (0.0%)
-
Links (0.0%)
-
Ibrowse (0.0%)
-
Hotjava (0.0%)
-
Netscape (0.0%)
-
Amiga-aweb (0.0%)
Actualités nautisme